دسته: حیوانات

دستگاه پت فیدر و یک سگ قهوه ای و یک گربه
سگ پامرانین روباهی قهوه ای رنگ