دوربین جلو ماشین و انواع دش کمرا برای ضبط ویدئو و ثبت وقایع در جلو خودرو که دسترسی راننده را به صحنه های از دست رفته به راحتی مقدور می نماید که از جمله آن می توان به استفاده از ویدئو مربوط به تصادف و مشخص نمودن مقصر همچنین برای مواردی که افراد سودجو خودرو را در مسیر حرکت ماشین برای بوجود آمدن تصادف و اخذ وجه قرار می دهند.

20
1 2
1 2